Regulamin współpracy

Artykuł 1 – Definicje

Pojęcia zdefiniowane w oznaczeniu stron mają przypisane do nich znaczenie, a każde z poniższych pojęć ma w niniejszej Umowie znaczenie przypisane do niego.

 1. „Forma Elektroniczna” oznacza pocztę elektroniczną, wiadomości SMS, pozostałe sposoby wysyłania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także pliki komputerowe zawierające treść dokumentu w formacie możliwym do otwarcia przy zastosowaniu standardowych rozwiązań technicznych.
 2. „Konsument” ma znaczenie nadane w Artykule 7 pkt 1.
 3. „Plan Żywieniowy” oznacza dokument w jakiejkolwiek formie, będący indywidualnie dopasowanym do potrzeb Podopiecznego planem żywieniowym, w ramach którego określone zostaną przepisy, posiłki, pory posiłków, gramatura posiłków i składniki odżywcze oraz zalecenia dietetyczne. Plan Żywieniowy może być rozpisany na 7 lub 14 dni.
 4. „Wywiad Medyczno-Żywieniowy” oznacza podane przez Podopiecznego, a wymagane przez Dietetyka, informacje w zakresie zdrowia oraz żywienia służące przygotowaniu Planu Żywieniowego, w szczególności może to być wedle uznania Dietetyka: imię, nazwisko, telefon, adres email, kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, masa ciała, wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód talii, obwód biodra, obwód uda, ciąża, karmienie piersią, jednostki chorobowe, przejmowane leki/suplementy, cel planu, aktywność fizyczna, możliwość odgrzania posiłków w pracy/szkole, ilość posiłków spożywanych na dobę, godziny posiłków, alergie i nietolerancje pokarmowe, produkty których nie lubi, ulubiona potrawa, dodatkowe uwagi i informacje, opcjonalnie wyniki badań (glukoza na czczo, cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, TSH, ALT, AspAT, dodatkowe wyniki badań).

Artykuł 2 – Przedmiot umowy

 1. Dietetyk zobowiązuje się do współpracy z Podopiecznym a Podopieczny do zapłaty wynagrodzenia za współpracę.
 2. Współpraca może polegać na konsultacji, serii konsultacji, współpracy z Planem Żywieniowym, współpracy z dzienniczkiem obserwacji. Konsultacja może przybrać Formę Elektroniczną, w szczególności konsultacji online za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania wskazanego przez Dietetyka.
 3. Strony wspólnie ustalają termin pierwszej konsultacji i ewentualne następne terminy. W przypadku gdy efektem konsultacji jest przygotowanie Planu Żywieniowego, Dietetyk zobowiązuje się wykonać Plan Żywieniowy w ciągu 7 dni od dnia pierwszej konsultacji oraz w ciągu 7 dni od dnia kontaktu w przypadku każdego kolejnego Planu Żywieniowego.
 4. Wynagrodzenie jest łączną zryczałtowaną kwotą brutto, w wysokości … zł (słownie: … złotych) płatne przed ustalonym terminem pierwszej konsultacji. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na rachunek bankowy Dietetyka w mBanku nr rachunku: 36 1140 2004 0000 3202 8194 2145. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dietetyka.

Artykuł 3 – Obowiązki i Prawa Klienta

 1. W przypadku gdy efektem współpracy jest wykonanie Planu Żywieniowego, wówczas stosuje się wszelkie postanowienia Umowne, które mają na celu prawidłowe wykonanie Planu Żywieniowego. Podopieczny zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania Planu Żywieniowego podczas kontaktu, o którym mowa w Artykule 1 pkt 2, które precyzyjnie zdefiniują parametry wykonania Planu Żywieniowego, tak aby spełniona została przesłanka oznaczenia Planu Żywieniowego. W tym celu Podopieczny zobowiązuje się do doręczenia Wywiadu Medyczno-Żywieniowego w Formie Elektronicznej przed terminem pierwszej konsultacji.
 2. Podopieczny zobowiązuje się współdziałać z Dietetykiem, ilekroć współdziałanie takie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Planu Żywieniowego. O konieczności współdziałania Dietetyk poinformuje Podopiecznego w Formie Elektronicznej.
 3. Podopieczny zobowiązuje się wysyłać raporty dotyczące swojej osoby, nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie, w których zawarte będą jego postępy i realizacja Planu Żywieniowego.
 4. Klient może, w przypadku gdy przygotowany Plan Żywieniowy nie odpowiada jego potrzebom, zgłosić wymianę przepisów, na następujących zasadach: w przypadku Planu Żywieniowego 7-dniowego wymiany maksymalnie 3 przepisów, w przypadku Planu Żywieniowego 14-dniowego zmianę do 8 przepisów.

Artykuł 4 – Obowiązki i Prawa Dietetyka

 1. Dietetyk wykonuje współpracę w sposób profesjonalny, mając na uwadze realizację celów Podopiecznego, zachowując przy tym zasady staranności przyjęte w zwyczajowych stosunkach tego rodzaju.
 2. Dietetyk zobowiązany jest do przygotowania każdego Planu Żywieniowego w sposób indywidualny i określony przez Podopiecznego, z uwzględnieniem Wywiadu Medyczno-Żywieniowego. Dietetyk nie odpowiada za ewentualne skutki uboczne Planu Żywieniowego, w szczególności stanu zagrożenia życia lub zdrowia, w przypadku gdy skutki te wynikają z błędnych informacji  w Wywiadzie Medyczno-Żywieniowym.
 3. Dietetyk zobowiązany jest do wydania Planu Żywieniowego w Formie Elektronicznej niezwłocznie po jego ukończeniu.
 4. Dietetyk zobowiązany jest do osobistej współpracy oraz wykonania Planu Żywieniowego. Dietetyk nie może powierzyć całkowitego wykonania Planu Żywieniowego innym osobom, może jednak korzystać z pomocy innych osób przy wykonaniu Planu Żywieniowego, za których działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania.
 5. Dietetyk nie odpowiada na wiadomości w niedzielę i święta (oprócz sytuacji wyjątkowych) oraz poza godzinami pracy tj. 18-8.
 6. Jeżeli Podopieczny umówił się na konsultację, a nie skontaktuje się z Dietetykiem w ciągu 15 minut (w jakikolwiek sposób) po planowanym rozpoczęciu konsultacji, Dietetyk nie ma obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Podopiecznego.

Artykuł 5 – Zapewnienia Stron

 1. Dietetyk zapewnia i gwarantuje, że:
 2. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dietetyki, doradztwa żywieniowego, przygotowywania programów żywieniowych.
  1. Posiada wystarczające środki pozwalające na działalność gospodarczą.
  2. Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania dzieła w całości, udokumentowane zakończoną w tym zakresie edukacją lub doświadczeniem zawodowym.
  3. Prawidłowo przechowuje wszystkie pozyskane przez siebie dane osobowe.
 3. Klient zapewnia i gwarantuje, że:
 • Posiada oprogramowanie potrzebne do kontaktu i odebrania Planu Żywieniowego w Formie Elektronicznej z Dietetykiem.
 • Zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu świadczenia usług oraz polityki prywatności, dostępnych na stronie internetowej Dietetyka.
 • W przypadku gdy jedno z powyższych zapewnień okaże się nieprawdziwe i wskutek tego u jednej ze Stron wystąpi szkoda, Strona która dokonała takiego zapewnienia jest obowiązana do jej naprawienia.

Artykuł 6 – Ochrona Danych Osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, zwane dalej RODO, informuje się, iż administratorem wszelkich danych osobowych Odbiorców jest Dietetyk.
 2. Dane osobowe Podopiecznego pozyskane w ramach niniejszej umowy, przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego stosunku zobowiązaniowego mogą być przekazane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego stosunku, nie będą przekazywane do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przeciwnym wypadku, Dietetyk zobowiązuje się dokonać wszelkich czynności, aby przekazywanie takie było zgodne z obowiązującym prawem.
 5. Dane osobowe pozyskane przez Dietetyka w ramach niniejszego stosunku, będą przechowywane i przetwarzane przez Dietetyka przez czas wykonywania dzieła jednak nie dłużej niż do końca trwania stosunku zobowiązaniowego oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dietetyk zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania poufności przekazanych i przetwarzanych danych osobowych Klienta, w szczególności do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków uniemożliwiających dostęp do danych osobowych osobom trzecim.
 6. Podmiotom, których dane osobowe są przechowywane i przetwarzanie w związku z niniejszą umową przysługują prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  7. przenoszenia swoich danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 7 – Wypowiedzenie

 1. Podopieczny może wypowiedzieć stosunek zobowiązaniowy w każdym czasie, bez podania przyczyny, za tygodniowym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się w ostatni dzień tygodnia, w którym upływa tydzień od dnia doręczenia wypowiedzenia Dietetykowi.
 2. Dietetyk może wypowiedzieć stosunek zobowiązaniowy w każdym czasie, za podaniem ważnej przyczyny, za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy kończy się w ostatni dzień tygodnia, w którym upływają dwa tygodnie od dnia doręczenia wypowiedzenia Podopiecznego.
 3. Dietetyk może wypowiedzieć stosunek zobowiązaniowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  1. Podopieczny uporczywie nie współpracuje z Dietetykiem, 
  2. Podopieczny uporczywie nie wysyła raportów dotyczących swojej osoby,
  3. Podopieczny nie podejmuje próby kontaktu, w szczególności nie kontaktuje się z Dietetykiem w ciągu 3 tygodni od dnia podjęcia pierwszej próby kontaktu przez Dietetyka.
 4. Dietetyk zobowiązany jest do współpracy do końca trwania okresu wypowiedzenia. 
 5. Podopiecznemu, będącemu konsumentem, który wykupił współpracę z Planem Żywieniowym, nie służy prawo do odstąpienia od Umowy, z uwagi na przygotowanie Planu Żywieniowego według specyfikacji Podopiecznego służącemu zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązanie umowy, powinno nastąpić na piśmie.

Artykuł 8 – Prawa autorskie

 1. Dietetyk udziela licencji co do każdego wykonanego Planu Żywieniowego na Podopiecznego po jego odebraniu wraz z egzemplarzami utworu jakim jest Plan Żywieniowy. 
 2. Wynagrodzenie za licencję wliczone zostało do wynagrodzenia, o którym mowa w Artykule 2 pkt 3. 
 3. Udzielenie licencji odbywa się na następujących warunkach:
  1. wykorzystywanie Planu Żywieniowego wyłącznie w celach własnych, bez możliwości użytkowania jej na potrzeby osób trzecich, w tym własnej rodziny, rozumianej jako wstępni, zstępni, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.
  1. brak możliwości rozpowszechniania, duplikowania, zwielokrotniania publikowania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu egzemplarza Planu Żywieniowego.

Artykuł 9 – Postanowienia Generalne

 1. Strony postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć.
 2. Żadna ze stron nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszego stosunku zobowiązaniowego na osobę trzecią.
 3. Strony postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy było lub miało się stać nieważne, nie wpływa to na ważność całej umowy, która w pozostałej części pozostaje nienaruszona.
 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania nawzajem o wszelkich zmianach dotyczących Form Elektronicznych, które wykorzystują. W razie niedokonania niniejszego obowiązku, strona której próba  kontaktu przebiegła zgodnie z poprzednimi danymi może uznać swoją wiadomość za doręczoną.
 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania przynajmniej Formy Elektronicznej pod rygorem nieważności.
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.